Politika ISM

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU společnosti TONERSYSTEM


MOTTO: Dosažení a udržení systému jakosti, enviromentálních zásad a principů systému EMS produktů a poskytovaných služeb na úrovni žádané zákazníkem, je výsledkem systematické spolupráce všech zaměstnanců společnosti. 

Společnost TONERSYSTEM klade velký význam na udržování a neustálé zlepšování integrovaného systému managementu pro zabezpečení trvalých podmínek při dosahování vysoké jakosti dodávaných produktů a služeb. Společnost se zavazuje k plnění legislativních požadavků a k vyhodnocování souladu s právními požadavky.Zavedeným integrovaným systémem managementu chceme dosáhnout důvěry našich stávajících i potencionálních zákazníků v naše výstupy používané při realizaci zakázek, a tím dosahovat vysoký kvalitativní standard všech dodávek. Integrovaný systém managementu představuje ve společnosti symbol serióznosti a stability vůči zákazníkovi a našim zaměstnancům. Zajištuje systémový přístup ke všem zainteresovaným subjektům a spolupracujícím osobám při realizaci zakázek a zamezuje výskyt náhodných neshod. Záměrem společnosti je vytvoření vysoce motivačního prostředí.

Svojí činností udržuje TONERSYSTEM s.r.o. čistotu životního prostředí. Zároveň si je vědoma, že stanovených cílů je schopna dosáhnout pouze prostřednictvím svých zaměstnanců, kterým je třeba zajistit podmínky pro bezpečné vykonávání jejich práce a odborný růst.

 

 

Společnost se zavazuje:

V oblasti ochrany půdy, vody a ovzduší:

- chránit půdu a vodu před úniky ropných látek z motorových vozidel a mechanizmů, minimalizovat znečištění ovzduší  emisemi 

V oblasti prevence a řešení havarijních situací a bezpečnostních opatření:

- dopracovat účinný systém opatření v případě havarijních stavů do provozních předpisů 

- usnadnit pohotovostní zásahy v případě havárie a optimalizovat tak službu zákazníkovi 

- neustále vyhledávat a vyhodnocovat rizika a jejich možné dopady na zdraví a bezpečnost zaměstnanců, plánovat a realizovat opatření vedoucí k odstranění nebo snížení těchto rizik 

- neustále a vychovávat zaměstnance a jiné osoby pracující na pracovištích společnosti tak, aby tito dbali o svou vlastní bezpečnost a o své zdraví   

Ve vztahu k zákazníkům a veřejnosti:

- průběžně zjišťovat potřeby zákazníka s cílem plnit jeho očekávání 

- vytvořit obraz firmy s odpovědným přístupem k zákazníkovi, ke svým zaměstnancům a k životnímu prostředí 

- informovat zákazníky a veřejnost o svých aktivitách v tisku a na webových stránkách společnosti, komunikovat se zainteresovanými stranami 

TONERSYSTEM s.r.o. se zavazuje pravidelně v ročních intervalech přezkoumávat požadavky zákazníka, pracovní rizika a jejich dopady na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a environmentální aspekty svých činností a jejich dopady na životní prostředí   

22. srpna 2011, Ostrava 

 

 

Martin Valchář, jednatel